Trang chủ    Tin tức
   Tin tức toàn trường
Lịch trình đầu năm học 2020-2021 - 03:12:39 PM | 26/08/2020

 

    SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG

      TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

              Số:       /TB – THPT TL

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hnh phúc

                                                      Lâm Hà, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC NĂM HỌC MỚI 2020 – 2021

 

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Công văn số 1439/SGDĐT-VP ngày 19/8/2020 về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 – 2021;

   Trên cơ sở tình hình thực tế đơn vị, trường THPT Thăng Long xây dựng chương trình công tác đầu năm học 2020 – 2021 như sau:

1.     Thời gian

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Tổ chức thi lại hè và xét học sinh lên lớp

25 - 27/8/2020

 

2

Tập trung học sinh theo lớp học

8h 00’  29/8/2020

 

3

Vệ sinh trường lớp

31/8/2020 - 01/9/2020

 

4

Nghỉ lễ Quốc khánh

02/9/2020

 

5

Tựu trường (học tập nội quy học sinh, truyền thống nhà trường….)

03/9/2020

 

6

Khai giảng năm học mới (7h00 học sinh tập trung)

05/9/2020

 

2.     Trang phục, quy định khi đến trường

Phụ huynh và học sinh xem nội quy học sinh tại website http://www.thptthanglonglamha.edu.vn/ và nội quy của nhà trường./.

Nơi nhận:

- CB, GV, NV;                                                             

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Kí tên, đóng dấu)


              Nguyễn Bá Tân
Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG