Trang chủ    Tin tức
   Công khai
NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN - 10:43:05 AM | 20/03/2020

                                  SỞ GIÁO DỤC VÀ LÂM ĐỒNG                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       TRƯỜNG THPT THĂNG LONG                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                       Số: 17/QĐ THPT – TL                                                   Nam Ban, ngày 05 tháng 10  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

 

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011;

             Căn cứ Thông tư 06/2014/TT-TTCP, ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Thông tư quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư 07/2014/TT-TTCP, ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành theo Thông tư số 12/2011 ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 09 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phân cấp quản lý, cán bộ công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 1020/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khiếu nại; tố cáo; tiếp công dân; xử lý đơn thư; phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh; cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,

 

                                                  QUYẾT ĐỊNH:

 

 

        Điều 1: Ban hành Nội quy Tiếp Công dân Trường THPT Thăng Long.

       Điều 2: Nội quy Tiếp Công dân được thực hiện từ năm học 2019 – 2020 có hiệu lực ngay sau ngày ban hành Quyết định này.

      Điều 3: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các Tổ trưởng chuyên môn, Văn phòng, các cá nhân liên quan và các công dân có yêu cầu được tiếp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                            Nơi nhận:                                                                                                                                    (Đã ký)

                      -  Văn phòng Sở ;

                     - Như Điều 3;                                                                                                                                   Nguyễn Bá Tân

                     - Lưu: VT.

                     

 

                                                                             

 

 

 

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ - THPT TL ngày 05 tháng 10 năm 2019)

 Điều 1. Những quy định chung

1. Phòng tiếp công dân của trường là nơi tiếp công dân (bao gồm cả cán bộ, viên chức của trường) đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về chính sách, pháp luật, nội quy, quy định thuộc trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của Nhà trường.

3. Nghiêm cấm việc lợi dụng quyền khiếu nại, khiếu tố để xuyên tạc, vu khống, phát ngôn trái thuần phong mĩ tục, nếp sống văn minh nơi công cộng (như tranh cãi, chửi bạy, nói tục…) hoặc lôi kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng ép người khác tập trung đông người nhằm gây mất trật tự hoặc để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật khác và các hành vi khác pháp luật nghiêm cấm.

Điều 2. Quyền của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

1. Được trình bày những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và yêu cầu được hướng dẫn, giải quyết, trả lời về nội dung đã trình bày.

2. Được yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ của mình khi thực hiện quyền tố cáo và các quyền khác theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 3. Nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

1. Công dân khi đến vào cơ quan phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời làm việc cho cán bộ tiếp công dân.

2. Không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự nơi tiếp công dân; vu cáo, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước, người thi hành nhiệm vụ; không được mang theo các vật dễ cháy, nổ, chất độc hoặc hung khí vào nơi tiếp công dân.

3. Tuân thủ nội quy tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của bộ phận tiếp công dân. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những nội dung đã trình bày và các tài liệu đã cung cấp.

4. Được quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân với Hiệu trưởng và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

Điều 4. Trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân

1. Khi làm nhiệm vụ cán bộ tiếp công dân phải mặc trang phục chỉnh tề, đeo thẻ viên chức theo quy định; chỉ được tiếp công dân tại công sở, không tiếp tại nhà riêng hoặc địa điểm khác.

2. Giải thích, hướng dẫn cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền để giải quyết.

Điều 5. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi của mình.

2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc người có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

3. Những trường hợp khác theo qui định của pháp luật.

Điều 6: Lịch tiếp công dân

1.   Giáo viên trực (đoàn thanh niên): tiếp phụ huynh hằng ngày tại phòng đoàn : Sáng từ 7h00, chiều từ 14h00.

2.   Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn: tiếp phụ huynh theo giấy mời (hoặc thông báo) tại phòng giáo viên trực theo giờ thống nhất.

3.   Lãnh đạo: tiếp khách, tiếp phụ huynh, học sinh tại phòng hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của lãnh đạo vào các ngày trong tuần (từ thứ Ba đến thứ Sáu)

4.   Hiệu trưởng: tiếp công dân vào ngày thứ 5 hàng tuần (nếu ngày đó Hiệu trưởng đi công tác sẽ cử Phó Hiệu trưởng tiếp thay). Sáng từ 8h00, chiều từ 14h00.

5.   Văn phòng nhà trường: tiếp khách, tiếp phụ huynh học sinh giải quyết công việc ( từ thứ Hai đến thứ Sáu) hàng tuần. Sáng từ 7h30, chiều từ 14h00.

 

QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ - THPT TL ngày 05 tháng 10 năm 2019)

I.    NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.   Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận trong nhà trường có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở của trường;

2.   Phòng tiếp công dân đặt tại văn phòng, phòng hiệu trưởng; nơi tiếp công dân phải niêm yết lịch tiếp công dân và nội qui tiếp công dân; trình tự thủ tục khiếu nại, tố cáo.

3.   Mục đích của việc tiếp dân:

3.1. Tiếp nhận những phản ánh, thông tin, kiến nghị, những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về Giáo dục và Đào tạo;

3.2. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo về những vi phạm trong chấp hành chính sách, pháp luật về Giáo dục- Đào tạo và những vấn đề trong hoạt động của Nhà trường, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;

3.3. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định.

II.  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

1.   Lắng nghe và ghi chép vào sổ tiếp công dân những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo do công dân trình bày hoặc gửi đơn thư tại nơi tiếp công dân.

2.   Khi làm nhiệm vụ tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân phải mặc trang phục chỉnh tề, tự giới thiệu tên, nhiệm vụ của mình để người được tiếp biết. Chỉ được tiếp công dân tại địa điểm quy định, không tiếp tại nhà riêng hoặc nơi khác;

3.   Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo qui định của pháp luật.

4.   Công chức, viên chức tiếp công dân có quyền từ chối không tiếp đối với người đại diện không hợp pháp của công dân, người đang trong tình trạng say rượu, bia, chất kích thích khác, người vi phạm quy chế, nội quy tại nơi tiếp công dân.

5.   Khi tiếp công dân, tùy theo nội dung vấn đề đặt ra, cán bộ tiếp dân có trách nhiệm xử lý như sau:

6.   Những vấn đề thuộc về phản ánh thông tin, kiến nghị: Thông báo cho các bộ phận có liên quan để cử cán bộ có thẩm quyền, chức trách đến gặp gỡ, trao đổi và tiếp thu;

7.   Những vấn đề thuộc khiếu nại, tố cáo: Nghe và phân loại xử lý.

8.   Tiếp nhận những vấn đề thuộc thẩm quyền có thể xét giải quyết trực tiếp tại trường; những vụ việc mà trường có trách nhiệm can thiệp theo thẩm quyền quản lý Nhà nước để yêu cầu các cơ quan có liên quan giải quyết;

9.   Với những vụ việc không thuộc thẩm quyền và trách nhiệm xem xét giải quyết thì hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

10.   Công tác tiếp dân được quy định như sau:

a.     Tiếp công dân có báo trước:

-        Hiệu trưởng trực tiếp, tiếp công dân vào ngày thứ 5 hàng tuần.

-         Các bộ phận, cá nhân trực thuộc nhà trường có liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị, báo cáo Hiệu trưởng xem xét trước nội dung các vấn đề cần giải quyết trong buổi tiếp, thông báo cho đương sự biết nội dung và thời gian Hiệu trưởng sẽ tiếp. Các bộ phận, cá nhân trực thuộc trường có liên quan cùng dự theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

-        Trong buổi tiếp, Hiệu trưởng nghe công dân trình bày, có ý kiến giải quyết tại chỗ hoặc nghiên cứu giải quyết theo thời hạn được ấn định.

b.      Tiếp công dân theo yêu cầu khẩn thiết:

Trường hợp có những khiếu nại, tố cáo khẩn thiết, phức tạp, có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng gây mất ổn định tình hình nếu không có những chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời. Các bộ phận, cá nhân trực thuộc phải báo cáo ngay với Hiệu trưởng hoặc P. Hiệu trưởng để trực tiếp gặp đương sự nghe trình bày và có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời.

III.  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TẠI NƠI TIẾP CÔNG DÂN

1. Quyền hạn

- Quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tất cả các vấn đề về việc điều hành quản lý, việc giảng dạy của giáo viên, việc học của học sinh…

- Được yêu cầu thông báo kết quả việc giải quyết những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh bằng văn bản.

- Quyền yêu cầu giữ bí mật các thông tin cá nhân.

- Quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo những hành vi sai trái, cản trở gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ tiếp dân với Hiệu trưởng.

2. Nghĩa vụ

- Xuất trình giấy tờ tùy thân với bảo vệ (lần đến đầu tiên), giấy hẹn (những lần tiếp theo).

- Không lạm dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gây mất trật tự nơi tiếp dân.

- Không được vu cáo, xúc phạm uy tín của nhà trường, giáo viên và học sinh.

- Không được mang theo các vật dể cháy nổ, hoặc hung khí vào nơi tiếp công dân

- Tuân thủ nội quy tiếp dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.

- Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu tới nội dung phản ánh khiếu nại, tố cáo của mình và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung

- Khi trình bày xong sự việc và nộp đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo và các tài liệu liên quan (nếu có). Công dân trở về chờ kết quả giải quyết không được lưu trú tại phòng tiếp dân.

DANH SÁCH CÁN BỘ TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

TẠI TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ - THPT TL ngày 05 tháng 10 năm 2019)

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Bá Tân

Hiệu trưởng

2

Nguyễn Thanh Sang

P. Hiệu trưởng

3

Lê Anh Tuấn

P. Hiệu trưởng

4

Phan Thị Thanh Thúy

CTCĐ Trường

5

Nguyễn Thị Vân Anh

Bí thư Đoàn thanh niên

6

Nguyễn Thị Lương

Tổ trưởng văn phòng

7

Nguyễn Chí Khánh

Phó Bí thư Đoàn thanh niên

8

Bùi Thị Lợi

Văn thư

Danh sách có 08 người./.

 

 

 

 

 

 

 


File đính kèmGửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận  Các bài viết cũ hơn

    QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ   - 19/03/2020
    Thông tin nhà trường năm học 2018-2019   - 15/10/2018
    Công khai tài chính năm học 2017-2018   - 15/10/2018
    chất lượng đội ngũ   - 23/09/2018

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG