Trang chủ    Văn bản
   Trường
QUY ĐỊNH SỬ DỤNG SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ - 11:01:02 AM | 28/11/2017
Về việc quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử

 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Ban, ngày  24  tháng 11  năm 2017

 

QUY ĐỊNH

  Về việc quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử

 

Căn cứ Quyết định số 1019/ QĐ-SGDĐT ngày 24 /10 /2017 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử của Sở Giáo dục và  Đào tạo Lâm Đồng.

Căn cứ văn bản số 2121/ SGDĐT- GDTrH ngày 30 /10 /2017 về việc triển khai sửa dụng sổ điểm điện tử  trên phần mềm quản lý trường học trực tuyến VNPT School của Sở Giáo dục và  Đào tạo Lâm Đồng

Trường THPT Thăng Long quy định cụ thể công tác quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử  từ năm học 2017-2018 cụ thể như sau

 I. Quy định chung

Toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, Văn thư  thực hiện đầy đủ  các quy định tại quy chế sử dụng sổ điểm điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 1019/ QĐ –SGDĐT ngày 24 /10 /2017 của  Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.

II. Những quy định cụ thể

          1. Giáo viên chủ nhiệm :

         - Thực hiện đầy đủ các quy định tại tại điều 4,6 của Quy chế và các nội dung cụ thể như sau:

    + Cập nhật danh sách, điều chỉnh thứ tự học sinh, sơ yếu lý lịch học sinh vào đầu năm học (hoàn thành trong  trước 30/9).

     + Cập nhật kiểm diện học sinh định kì hàng tháng ( trước ngày 06 hàng tháng)

     + Cập nhật điểm số khi có học sinh chuyển đến

     + Báo cáo những vấn đề đột xuất xảy ra cho ban quản trị và ban giám hiệu nhà trường.

  - Trường hợp giáo viên nhập sai thông tin của  học sinh:

  Giáo viên  không được  sửa chữa khi chưa được sự cho phép của lãnh đạo nhà trường.

  Giáo viên thực hiện quy trình sửa các thông tin như sau:

      + Báo cáo cho ban quản trị (Văn thư);

      + Thực hiện kê khai thông tin nhập sai;

      + Ban quản trị trình phê duyệt của lãnh đạo nhà trường

      + Giáo viên tiến hành sửa điểm và ký tên vào sổ theo dõi  sử dụng sổ điểm điện tử của nhà trường.

 2. Giáo viên bộ môn:

    - Thực hiện đầy đủ  các quy định tại  Điều 4, 7 và mục 1,2,4 của Điều 8  của Quy chế và các nội dung cụ thể như sau:

    -  Giáo viên bộ môn trực tiếp nhập điểm vào sổ điểm điện tử theo định kỳ (sau khi trả bài cho học sinh chậm nhất 5 ngày) từ sổ điểm cá nhân.

- Trường hợp giáo viên nhập sai điểm học sinh :

  Giáo viên  không được  sửa chữa khi chưa được sự cho phép của lãnh đạo nhà trường ,

  Giáo viên thực hiện quy trình sửa điểm như sau:

      + Báo cáo cho ban quản trị (Văn thư);

      + Thực hiện kê khai thông tin nhập sai;

      + Ban quản trị trình phê duyệt của lãnh đạo nhà trường

      +  Giáo viên  tiến hành sửa điểm và ký tên ký tên vào sổ theo dõi  sử dụng sổ điểm điện tử của nhà trường.

      +  kiểm tra, đối chiếu xác minh điểm số học sinh trên sổ điểm cá nhân của giáo viên, giáo viên sau đó tiến hành sửa chữa điểm.

- Thực hiện cập nhật điểm số của học sinh vào sổ điểm cá nhân chính xác, sửa chữa đúng quy chế. Sổ điểm cá nhân  phải đóng dấu giáp lai của nhà trường, cuối năm nộp lại văn phòng nhà trường để lưu trữ.

- Báo cáo những trường hợp đặc biệt xảy ra khi cập nhật điểm cho Ban giám hiệu để có hướng chỉ đạo giải quyết.

3. Tổ chuyên môn :

 Định kỳ kiểm tra tiến độ cập nhật điểm, tỉ lệ đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với giáo viên mỗi tháng/ mỗi kỳ. Kết quả kiểm tra làm căn cứ xếp loại việc thực hiện tiến độ kiểm tra, đánh giá học sinh mỗi tháng/ mỗi kỳ. 

4. Ban quản trị và quản lý Sổ điểm điện tử của nhà trường:

- Thực hiện đầy đủ  các quy định tại  Điều 4, mục 3 điều 8 và các Điều 11,12 của  Quy chế.

 -   Phân công trách nhiệm các thành viên như sau:

   + Bà Cao Thị Minh Thước- Hiệu trưởng: Quản lý chung

   + Ông Nguyễn Bá Tân- Phó hiệu trưởng chuyên môn:

  Quản lý kiểm tra đánh giá và cập nhật điểm số của giáo viên, quản lý danh sách học sinh và phân công chuyên môn, quản lý  thi, kiểm tra,. Tổ chức kiểm tra giám sát thực hiện cập nhật điểm giáo viên,  ký duyệt sổ điểm vào cuối kỳ, cuối năm, ký duyệt sữa chữa điểm số của giáo viên;  thực hiện báo cáo các định kỳ, đột xuất các nội dung  được phân công  phụ trách

  + Ông Lê Anh Tuấn- PHT các hoạt động NGLL - Tổ trưởng tổ chủ nhiệm:

  Quản lý cập nhật thông tin học sinh của giáo viên chủ nhiệm, quản lý danh sách học sinh hàng tháng, ký duyệt sửa chữa các thông tin về học sinh; báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung  được phân công  phụ trách.

  + Ông Nguyễn Thanh Sang - Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC-CNTT – Trưởng ban quản trị sổ điểm:

  Chịu trách nhiệm quả lý chung hệ thống được sở phân quyền cho nhà trường, đảm bảo đầy đủ về điều kiện cơ sở vật chất để giáo viên thực hiện nhiệm vụ cập nhật thông tin và điểm số, bảo mật thông tin tài khoản, tổ chức tập huấn và giải quyết các vấn đề về hệ thống thông tin, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung  được phân công phụ trách.

+ Ông Nguyễn Tùng Mậu Quản trị :

  Thực hiện cập nhật thông tin đầu vào, truy xuất dữ liệu cuối kỳ, cuối năm, kiểm tra cập nhật thông tin, điểm số của giáo viên, tham gia tập huấn cho giáo viên, phân quyền giáo viên, điều chỉnh phân công chuyên môn giáo viên, lập danh sách tổ chức các cuộc thi qua hệ thống, thực hiện các nhiệm  vụ, chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo nhà trường.

+ Bà Bùi  Thị Lợi - Quản trị :

   Quản lý, theo dõi tình hình  giáo viên cập nhật điểm, các thông tin của học sinh; hướng dẫn giáo viên về thủ tục sửa chữa điểm số khi cập nhật sai điểm; in ấn sổ điểm cuối năm; cập nhật học sinh chuyển đi, chuyển đến vào hệ thống phần mềm; lập danh sách tổ chức các cuộc thi qua phần mềm; thực hiện các nhiệm vụ, chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo nhà trường.

 Quy định này áp dụng từ  năm học 2017-2018 và sẽ được điều chỉnh bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện nếu nảy sinh vấn đề mới hoặc không phù hợp./.   

 

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Các  Phó hiệu trưởng (t/h);

- Ban quả trị (t/h);

- TCM, VP (t/h);

- Giáo viên (t/h);

- Lưu.                                                                                             

                                                                                              

                                                                                                                                    Cao Thị Minh Thước

 

 

                                                                                                  
Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận

  Theo dòng sự kiện
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG