Trang chủ    Tin tức
   Ngoại khóa
HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT 2014 - 02:08:42 PM | 27/03/2014

 

SỞ GD-ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

 


Số: 14/KH – THPT TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

      Nam Ban, ngày 27 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2014

--------------

 

Căn cứ kế hoạch năm học 2013-2014 của nhà trường.

Trường THPT Thăng Long xây dựng kế hoạch tuyên truyền” Giờ trái đất” Năm 2014 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm CB- GV-NV và học sinh đối với các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường, tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu.

 - Hoạt động phải thu hút đông đảo CB- GV-NV và học sinh tham gia thể hiện trách nhiệm của mình đối với các vấn đề xã hội quan tâm, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả.

 

II. THỜI GIAN – CHỦ ĐỀ

-         Thời gian: Từ ngày 27/3/2014-  29/03/2014 (Thứ bảy)

-         “HÃY HÀNH ĐỘNG ĐỂ TRÁI ĐẤT THÊM XANH”.

III. NỘI DUNG

- Tuyên truyền về chương trình giờ trái đất qua kênh phát thanh của Đoàn.

- Tuyên truyền qua buổi sinh hoạt lớp ngày 29/3/2014.

- Vận động gia đình CB-GV- NV và học sinh hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20g30’ đến 21g30’ ngày 29/03/2014; đồng thời có những hành động thiết thực chống lại vấn đề biến đổi khí hậu suốt 365 ngày trong năm.

- Tổ chức vệ sinh môi trường trong và quanh trường học.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Đoàn trường sưu tầm các đoạn thông điệp để tuyên truyền qua sóng phát thanh vào giữa giờ ngày 28, 29/3/2014

- Triển khai kế hoạch tới toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường.

 

Nơi nhận:                              

- Đoàn trường

- Lưu: PHT NGLL

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 NGUYỄN BÁ TÂN

 
Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG